องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม "อบรมจริยธรรม" ณ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ

2024-02-05
2023-12-21
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23