องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ณ วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม ประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2024-02-05
2023-12-21
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23