องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


กิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล 5 รั้วป้องกัน คือรั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วสังคม และรั้วชายแดน ซึ่งจะต้องมีมาตรการอย่างชัดเจน ทั้งมาตรการการป้องกันไม่ให้เด็กหันไปหายาเสพติดการป้องปราบ ปละปราบปราม ดังนั้น หากมีเด็กหรือบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ค้ายาเสพติด ก็ต้องป้องปราม

ป้อง

2024-02-05
2023-12-21
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23