องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคไข้เลือดออก


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-14 ปี รองลงมาคือเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กโตตามลำดับปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปี

2024-02-05
2023-12-21
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23