องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เป็นการอบรมให้แก่ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. นำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง  โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายรณรงค์  นครจินดา  และนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส  เข้าเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ด้วย





2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-01
2022-08-11