องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เป็นการอบรมให้แก่ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. นำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง  โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายรณรงค์  นครจินดา  และนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส  เข้าเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

2022-03-11
2022-02-01
2021-08-06
2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07