วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังรอบสระหนองแขม บ้านตึกปืน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร ลงลูกรังสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณลูกรัง 704 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อล้อวัดระยะทาง วัดระยะทางได้ 10 กม. มีปุ่ม Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ที่มือจับ และที่มาตรวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองการศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน (คลองหัวสะพาน) หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อโคมไฟส่องสว่างพลักแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งเสาและตอม่อ หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง